மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்

முதல் படத்திலேயே சொந்த கேரவன்… யார் இந்த மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்?!