ஷஷாங்க் சிங் - அஷூடோஷ் ஷர்மா

பஞ்சாபின் இரட்டைக் குழல் துப்பாக்கிகள்… யார் இந்த அஷூடோஷ் ஷர்மா, ஷஷாங்க் சிங்?!