ஐயையோ, Slice கொண்டு வறாங்க, ஓடுங்கடா… Slice அலப்பறைகள்!