புளியந்தோப்பு குடிசைமாற்று வாரியக் குடியிருப்பு

புளியந்தோப்பு அடுக்குமாடி கட்டடத்தில் என்ன பிரச்னை… ஒப்பந்ததாரர் யார்?