இந்திய மேப் உருவாகக் காரணமாக இருந்த சென்னை – 50 வருட வரலாறு தெரியுமா? #SollaMaranthaKadhai