தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தின் போது எழுந்து நிற்காத ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரிகள்… வலுக்கும் சர்ச்சை – என்ன நடந்தது?