50 ரூபாய் வருமானம் to 3000 கோடி Turnover… போத்தீஸின் 100 வருட வரலாறு!