தாய்லாந்து சந்திரமுகி பங்களா

49 மாடி கட்டடம், இறந்த உடல்.. இது தாய்லாந்தின் சந்திரமுகி பங்களா?!