அஸ்வினி நட்சத்திரம்

நட்சத்திரக் கோயில்கள் – அஸ்வினி நட்சத்திரக்காரர்கள் அவசியம் வழிபட வேண்டிய கோயில் எது?