ஆரோக்கியதாஸ் - பாலசுப்பிரமணியன்

திருப்பூரில் பைக்கில் சடலத்தைக் கொண்டு சென்ற இளைஞர்கள் – கொலையில் முடிந்த முறை தவறிய உறவு!