3.5 கி.மீ நீளம்; 295 பெட்டிகள் – இந்தியாவின் நீள…மான சரக்கு ரயில் ’சூப்பர் வாசுகி’