குஜராத்

குஜராத் பழங்குடி பெண்ணுக்கு உறவினர்களால் நேர்ந்த கொடூரம்!