`உன்னை நினைத்து’ விஜய்

`உன்னை நினைத்து’ படத்திலிருந்து விஜய் விலகியதன் காரணம் தெரியுமா?