வைக்கம் விஜயலட்சுமி எனும் தன்னம்பிக்கைக்காரி – கடந்து வந்த பாதை!