`அமுல் நிறுவனத்தை வீகனாக மாற்றச் சொல்லும் பீட்டா!’ – வீகன் பால் என்றால் என்ன?