சுந்தர் பிச்சை

இந்தியாவின் புது டிஜிட்டல் விதிகள்.. சுந்தர் பிச்சையின் ரியாக்‌ஷன் என்ன?