நண்பன், வில்லன், தனித்துவம்: கலக்கல் நடிகர் கரண் கதை!