பெரியார்

Periyar: பெரியார் காங்கிரஸில் இருந்து வெளியேறியது ஏன்… 1925 காஞ்சிபுரம் மாநாட்டில் என்ன நடந்தது?