செஸ் ஒலிம்பியாட் 2022 – போட்டி எப்படி நடக்கும்… புள்ளிகள், விதிமுறைகள் என்னென்னெ?