ஒரு வருடத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினின் தோற்றங்கள் – அப்பப்பா… எத்தனை கெட்டப் சேஞ்ச்!