அமீர் - கார்த்தி

அமீர் – கார்த்தி மோதல்?.. உண்மையான பின்னணி என்ன?