ஜார்ஜ் மரியான்

உருவத்துக்காக நிராகரிக்கப்பட்டவருக்கு மாஸ் சீன் – ஜார்ஜ் மரியான் ஜெயித்த கதை!