உலகின் இளம் வயது International Master – செஸ் வீரர் பிரக்ஞானந்தா.. 7 சுவாரஸ்யங்கள்!