மாருதி 800

இந்தியாவின் முதல் Peoples Car – Maruti 800-ன் வரலாறு தெரியுமா?