மாஸ் சீன்ஸ்

யார் என்று தெரிகிறதா.. இவன் தீ என்று புரிகிறதா.. தமிழ் சினிமா பெஸ்ட் மாஸ் சீன்ஸ்!