நகம் கடிக்கும் பழக்கம் எதனால் ஏற்படுகிறது.. மொத்தமாகக் கைவிட என்ன வழி?