நார்த் கொரியாவில் Kim Jong-un கொண்டு வந்த வியக்கவைக்கும் Weird ரூல்ஸ்!