ஈஃபிள் டவரின் உயரம் 20 அடி கூடியிருக்கிறதா.. உண்மை என்ன?