பிரதமர் மோடி - ராம் விலாஸ் பஸ்வான்

டி.எஸ்.பி டூ மத்திய அமைச்சர்.. பிரதமர் மோடி உருக்கமாக பேசிய ராம் விலாஸ் பஸ்வான் யார்?