தீபாவளிக்கு போனஸூம் கிடையாது. லீவும் கிடையாது. ரங்கநாதன் தெரு கடைகளின் நிஜமுகம்!