கைதி

எல்.சி.யூவின் ஆரம்பப்புள்ளி.. கைதி உருவான கதை!