விஷ்ணுவர்தன்

சத்ரியனில் நடித்த விஷ்ணுவர்தன் எனும் நடிகன் இயக்குநரான கதை!