முதல் ஆசியக் கோப்பை எப்போ நடந்தது… Asia Cup வரலாறு தெரியுமா?