டி.ராஜேந்தரை ஏன் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்? 3 காரணங்கள்!