சிறுவர் இலக்கிய முன்னோடி `வாண்டு மாமா’ கதை தெரியுமா? – எதிர்நீச்சல் போட்ட 6 தருணங்கள்!

தமிழில் சிறுவர் இலக்கிய முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தவர் வாண்டுமாமா. சிறுவர்களுக்காக இவர் எழுதிய கதைகளை பெரியவர்களும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு படிக்க வைத்தவர் வாண்டு மாமா. தமிழில் சிறுவர்கள் எழுத்துலகில் தீவிரமாக இயங்கிய வாண்டு மாமா வாழ்வில் எதிர்நீச்சல் போட்ட 6 தருணங்கள்.

[zombify_post]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top