ரிக்கி பாண்டிங்

`அசால்டு’ சேதுவா… அ.குமாரா… ரிக்கி பாண்டிங் சொதப்பல்ஸ்!