சமரசமில்லா படைப்பாளி – இயக்குநர் சேரனின் சம்பவங்கள்!