சக்கரம் - கதவு

உலகத்துல கதவுகள் அதிகமா இருக்கா… சக்கரங்கள் அதிகமா இருக்கா?