2009 – 2014 | தமிழக அரசின் ’சிறந்த நடிகர் விருது’ பெற்ற நடிகர்கள்!