‘குறைவான விலையில், தரமான இடம்’ – G Square Titan-ன் அதிரடி ஆஃபர்!