கிரீன்லாந்து

கிரீன்லாந்து – அண்டார்டிகாவில் உருகும் பனிப்பாறைகள் – என்ன ஆகும்?