அம்பாசிடர் கார்

‘The King of Indian Roads’ – ‘Ambassador’ காரை இந்தியர்கள் கொண்டாட என்ன காரணம்?