குரலுல குயிலு… அழகுல மயிலு… அட ‘ஜோனிடா காந்தி’தான் உண்மையான மெழுகு டாலு..!