சிறுவயது ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்

9 வயதில் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் போட்ட முதல் டியூன்!