காமராஜருக்காகக் கொள்கையைத் தளர்த்திக் கொண்ட நேரு… பின்னணி தெரியுமா?