ஐஸ்வர்யா ராய்

`புஷ்பவள்ளி, மதுமிதா, மீனாட்சி, நந்தினி’ – ஐஸ்வர்யா ராயும் தமிழ் படங்களும்..!