கூடங்குளம் அணு உலை

கூடங்குளம் அணுக்கழிவு மைய சர்ச்சை… என்ன பிரச்னை… தீர்வு?!