“சினிமாக்கரர்களிடம் என் உடலைக் கொடுக்காதே!” தியாகராஜ பாகவதர்