துல்கர் சல்மான் - சுகுமார குரூப்

Kurup: 37 ஆண்டுகளாகத் தேடப்படும் குற்றவாளி… யார் இந்த சுகுமார குரூப்?