நடிகர் ரகுவரனை இன்னும் நாம் மறக்காமல் இருப்பதற்கான ஐந்து காரணங்கள்!